Holmar på Sälsfloten, Floda och Nås sn

Dendrokronologiska noteringar

av Torbjörn Axelson, mars 2024
I denna rapport avser jag lista de prover från olika holmar i Sälsfloten. En tidigare rapport finns för några träd, som inte tas upp igen.1 Syftet är att tillgängliggöra materialet för vidare reflexioner. De olika platserna tas upp från norr till söder utan hänsyn till när proven tagits.

242C02-10

Några av torrtallarna, 08 i förgrunden. Bilden tagen mot nordost.
Den 27 februari 2024 tog jag nio borrprover i levande och döda tallar på den lilla holmen sydväst om Björnholmen ute i blötmyren 150 meter in på Nås-sidan, 60.45083, 14.61311. Ringar kunde mätas för perioden 1707–2023. Den första är en ihålig mitt på holmen. Den andra är en ristad torrtall på norra udden och de andra är döda och levande träd längs norra halvan av västra stranden. Träden står i eller nära blötan/laggen. Kanske brand 1747/48 (deform och absens i prov 04, märktallen) och 1840/41 (extremsmal i prov 10. 1841 är dock ett generellt svagt år). Avvikande smala ringar finns i två fall också också 1741. Många "mjuka" depressioner. Provet i märktallen var avsett att gå genom övervallningsveden och träffa i bleckans kant, men detta misslyckades. Det syns dock en tillväxtökning och en tilltagande snedväxt (vallning) efter 1854, som skulle kunna vara orsakad av blekan.
Märktallen med borr.
Andra sidan med en tydlig romb.
tredje sidan, svårtolkad inhuggning.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 2 1 0.2 0.1 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

242C1 1 Torrtallar, holme i Sälsfloten, Nås sn, W PISY 242C1 2 Sweden 225m 1707 2023 242C1 3 TA
———— 242C10b, 1774–1844, 0-ringar p.g.a smulning (Se bild 1.9 MB)
———— 242C08b, 1707–1887, (Se bild 11.4 MB)
———— 242C06, 1739–1928, +några tynande (Se bild 11.4 MB)
———— 242C04, 1716–1932, ristad nv stranden, +ca 15 tynande (Se bild 11.4 MB)
———— 242C07, 1754–1976, (Se bild 11.4 MB)
———— 242C10a, 1759–2012, 0-ringar ngt osäkra (Se bild 1.9 MB)
———— 242C05, 1721–2023, (Se bild 11.4 MB)
———— 242C09, 1764–2023, (Se bild 11.4 MB)
———— 242C02, 1778–2023, ihålig (Se bild 6.1 MB)
———— 242C03, 1785–2023, ihålig (Se bild 6.1 MB)

242C00-02

Den lilla holmen.
Samma dag tog jag också prov ur två träd på en mycket liten holme ca 500 meter sydost om föregående, 60.4465, 14.6199, strax innanför Floda-gränsen. Två prov ur en något lutande tall, som visade sig vara inhålig, uppe på ön. Korrelatoinerna är bäst mot referenskronologierna Petmyra och Sälsfloten-myr. Det ena av proven från det ihåliga (a) ger dock av någon anledning dåliga korrelationsvärden både mot b-provet från samma träd och mot referenserna. Mätfel man misstänkas, men jag har inte upptäckt vad det skulle vara i så fall. Det andra provet är från den iögonenfallande tallen i strandkanten.
2 1 0.2 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 2 1 0.2 0.1 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

242C0 1 Torrtallar, holme i Sälsfloten, Floda sn, W PISY 242C0 2 Sweden 225m 1732 2023 242C0 3 TA 242C0 #### CDendro=9.8.1 March 22 2022; licensedTo=Torbjörn Axelson;
———— 242C01, 1732–2023, vid stranden (Se bild 6.1 MB)
———— 242C00a, 1855–2023, ihålig (Se bild 6.1 MB)
———— 242C00b, 1867–2023, ihålig (Se bild 6.1 MB)

212A00-05

Den äldsta. Borrskaftet är 40 cm.
300 meter söder om föregåendefinns en något större, med intressanta träd, både levande och döda. Den första februari 2021 var jag där och tog prov ur sex torrtallar, med början från öster. Den östra delen av holmen är mycket låg. På kartan markeras den som myrmark. Där återfanns den äldsta, med ringar ända ner till 1578. Den andra på blötmarken och en på fastmarken har ringar ett långt stycke ner på 1600-talet, så att 1685 års insektsangrepp syns. Alla tre har påverkan, men i prov 01 är det atypiskt, och där föreligger en liknande depression 10 år tidigare, men om det också är insektsrelaterat är svårt att säga.

I två träd finns märken inhuggna 1972 respektive 1990, det förra en torrtall där jag kunde mäta årsringar tillbaka till 1777.
212A00a1584–1871+>60 (varav 22 i splint); östligast - blötmark60.44653, 14.61989
212A00b1578–1713
212A01a1695–1960+>15 tynande; östlig - blötmark60.44643, 14.61967
212A01b1672–1894
212A02a1696–198760.44644, 14.61942
212A02b1696–1830
212A03a1777–1959+>5; FGA1972 60.44659, 14.61853
212A04a1647–197860.44668, 14.61817
212A05a1775–197260.44674, 14.61828
212A05b1775–1855
2 1 0.2 0.1 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 2 1 0.2 0.1 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960

242C0 1 Torrtallar, holme i Sälsfloten, Floda sn, W PISY 242C0 2 Sweden 225m 1578 1987 242C0 3 TA
———— 212A00b, 1578–1713, (Se bild 4.4 MB)
———— 212A00a, 1584–1871, +>60 (varav 22 i kärna). Östra delen, blötmark (Se bild 4.4 MB)
———— 212A01b, 1672–1894, (Se bild 4.4 MB)
———— 212A01a, 1695–1960, +>15 tynande, Östra delen, blötmark (Se bild 4.4 MB)
2 1 0.2 0.1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 2 1 0.2 0.1 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

242C0 1 Torrtallar, holme i Sälsfloten, Floda sn, W PISY 242C0 2 Sweden 225m 1578 1987 242C0 3 TA
———— 212A02b, 1696–1830, (Se bild 4.4 MB)
———— 212A05b, 1775–1855, (Se bild 5.9 MB)
———— 212A03a, 1777–1959, +>5, FGA1972 (Se bild 5.9 MB)
———— 212A05a, 1775–1972, (Se bild 5.9 MB)
———— 212A04a, 1647–1978, (Se bild 5.9 MB)
———— 212A02a, 1696–1987, (Se bild 4.4 MB)

242C11-13

Torrtallen med brandljud från 1710. De andra skymtar i bakgrunden.
Öster om Storrummet. Tre prover togs 2024-03-07 i olika torrtallar som står upp till kanske 30 meter ifrån varandra, centralt på denna ganska stora holme. Den första, med ett omfattande brandljud ca 60.43913, 14.62386 , och de andra båda något nordväst om denna. Ringar kunde mätas 1658–1988, med ytterligare omkring 15 tynande ringar till dödstiden, som alltså bör ha inträffat i början av 2000-talet. Det stora ljudet kan dateras till försommaren 1710. Då jag inte såg några andra ljud kan andra orsaker inte uteslutas. Jag misstänker att det brunnit 1782/83 och 1840/41, med tunna eller oregelbundna ringar. Mellan 1890 och 1960 är en period av påtagligt högre tillväxt. Det i trakten vanliga insektsangreppet noteras sommaren 1685, med smala men ej absenta ringar de följande åren i de två proven med ringar för perioden. 1685 var dessa träd ca 30 år i brösthöjd. Strax sydöst om denna holme togs tidigare proven för sälsflotkronologin.
2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 2 1 0.2 0.1 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

242C1 1 Torrtallar, holme i Sälsfloten, Floda sn, W PISY 242C1 2 Sweden 225m 1658 1988 242C1 3 TA
———— 242C11c, 1684–1709, daterar brand försommar efter (Se bild 5.5 MB)
———— 242C11b, 1816–1879, del mellan splint o vallningsved WaldKante=N; Sapwood=4; (Se bild 5.5 MB)
———— 242C12a, 1658–1988, +ca 15 omäta yttersta (Se bild 5.5 MB)
———— 242C13, 1691–1988, +>9 yttersta tynande omätta (Se bild 5.5 MB)

Noter

1. slsfloten.php

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsmönster