Startsida | Tillgängliga dokument

Vy upp mot Handbacken från Holmesbacken november 1999 (Klicka på bilden!)


Material på sidan:
 1. Kommentarer och rättelser till Floda Släktboks poster avseende Ovanmejdan, Handbacken, Forsen och Lykorheden före ca 1810
 2. Björbos Fäboddelägare 1664
 3. Nytt om byn på 1600-talet! - Geometrisk jordebok. (direkt)
 4. Gårdsberättelse 1664-1813 (påbörjad)
 5. Dendrokronologiskt daterade byggnader i Handbacken Forsen
 6. Husförhörslängderna, parallellt uppställda 1664-1813, med Storskifteskartans littera angivet.
 7. Kartskiss
 8. Ett utsnitt av Storskifteskatan 1813
 9. Repartion - gårdsägarna 1813.
 10. Några dendrokronologiskt daterade objekt i området.

Relaterat material på
Floda församlings hemsida:

 1. Kyrkoarkivet
 2. Arkivförteckning till Floda kyrkoarkiv
 3. Innehållsförteckningar och avskrifter till en del material, bl.a protokoll, i Floda kyrkoarkiv
 4. Beskrivningar av Floda kyrka
 5. Utgrävningen av kyrkan 1932 - P-O Westerlunds redogörelse.
Några bidrag till
Handbackens och Forsens 1600- och 1700-tals historia.

När jag på hösten 1997 kom som präst till Floda församling och till Handbacken i Björbo, så slogs jag av det stora intresse för bygdens historia, som jag här mötte på många håll, inte minst i Forsen-Handbacken-Ovanmejdans byalag. Utrustad som jag var med nyckel till kyrkoarkivet, och en viss kunskap i att söka i materialet där, så kom jag snart att bli engagerad i den lokalhistoriska forskningen, främst beträffande Forsen-Handbacken-Ovanmejdan, och dess historia bortom den muntliga traditionens, och lantmäteriets kartors räckvidd.
Min tanke var att utnyttja husförhörslängdernas geografiska information, för att härleda de olika gårdarna, som finns angivna på Storskifteskartan från 1813, och skriva en berättelse om dessa byars olika gårdar under perioden 1664, året för byarnas första (antecknade) katekesförhör, och till storskiftesåret 1813. Sedan dess har vi upptäckt den geometriska jordebokens kartmaterial från 1654, vilket kastat mer ljus över byarnas, som det verkar, äldsta bebyggelsehistoria.

På senare tid har jag också kommit att ägna mig åt den dendrokronologiska dateringsmetoden, med vars hjälp det är möjligt att fastställa fällningsår för det timmer som ingår i olika byggander, och ibland knyta det till person. En del sådana resultat återfinns också på sidan.

Materialet, som väl främst är av intresse för dem av er som har anknytning till dessa byar, är ofta av ganska preliminär art, och jag lägger efter tid och lägenhet ut nya versioner alltefter som nya rön framkommer eller gamla tolkningsförslag förkastats. En utförligare förteckning över webb-platsens dokument hittar du under "tillgängliga dokument".

Floda församlings hemsida finns en avskrift av de gamla sockenstämmo och kyrkorådsprotokollen. Denna texten är också preliminär, och under utarbetande. Senaste uppdatering framgår av dokumentet.

Floda kyrka är kyrka också för Handbacken och Forsen. Kyrkobeskrivningar finns flera på församlingens hemsida.