Jordbärsfallet, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2018

Rester av timmer i uthus som kan dateras till mitten av 1880-talet.
Rester av den sammanstörtade stugan. Prov togs ur den stock som syns överst och som torde ha blivit fälld sommaren 1876.
Den 15 oktober 2018 besökte jag Jordbärsfallet1 väster om Rösjön i sydligaste delen av Nås socken för att söka efter möjligen dendrokronologiskt daterbara byggnadsrester. På södra gården2 hittade jag timmerrester i tre byggnader, medan inget timmer återfanns i den norra delen av området, där däremot imponeranade stenrösen, grunder och en jordkällare finns. I en uthusbyggnad 60.25536 , 14.24866 där en timmerkonstruktion kompletterats med brädkonstruktioner – dess mer exakta funktion vågar jag inte ange – lyckades jag ta borrprov i två väggtimmer (prov 18A1510 och 18A1512), båda av gran och vittrade. Den ena var angipen av röta eller insekter ca sju mm in i veden, där några mm ved saknas, vilket tillsammans med vittringen gör dateringen oexakt. Det senare provet är helt, och har en ofullständig (vittrad) ring från 1884. I de båda proven från den första stocken saknas ett antal ringar vilket gör dateringen av det yttersta fragmentet om 19 ringar plus en ofullständig/vittrad osäkert. Yttersta mätta ring i inre delen är för 1847 och de yttre fragmentet innehåller 17 mätbara ringar. I gapet finns minst två ringar, men sannolikt fler (mitt intryck i fält var dock att det var kanske 3-8 mm som var mjöl), vilket ger 1869 som tidigaste möjliga datering för denna stock, men en god passning för det yttersta fragmentet finns, som skulle ge att den ofullständiga yttersta är 1880 års ring. Denna datering är sannolik men inte säker (bör motsvara ca 7 mm saknad ved), men gör att vi kan anta att båda stockar är samtida, vilket byggnadstekniskt är mycket sannolikt. Timmerstommen i denna byggnad bör då vara från mitten av 1880-talet, tidigast sommaren 1884.

Ett prov togs i en stock i den sammanrasade stugan, 60.25580, 14.24866, med yttersta ofullständiga ring från 1876 - troligen sommarfälld, då den inte verkar vittrad och stocken suttit skyddad. Det timmer som syntes är slätknutat och beklätt med spåntad liggande panel. Den provtagna stocken låg ovanpå resterna av muren och relativt skyddad av brädorna. Om stocken är representativ för byggnaden bör denna vara byggd under mitten av 1870-talet och alltså omkring 10 år äldre än uthuset, vilket med tanke på byggnadsskicket är ägnat viss förvåning - återanvändning från någon ersatt byggnad kan nog inte uteslutas!

Rester av en byggand som möjligen ser äldre ut än de båda övriga, men det helt genommurkna timret tillåter inga borrprover
Flera timmervarv återstår också i en tredje byggnad, 60.25573, 14.24894, som har delvis sotade insidor och stjärtgåtspår, som kan vara äldre, men tyvärr kunde inga prov tas med borr, då stockarna är helt sönderätna/murkna inuti. Ett fragment av en murken stock med yttersta 37 ringar (2,5 cm) togs med men går inte att datera.

Enligt Lantmäteriets ortofoto verkar alla dessa byggnader, och ytterligare några, 1960 ännu vara intakta. På hembygdsgården i Kroktorp finns ett härbre från Jordbärsfallet, daterat till 1835, men det är osäkert om det kommer från denna gård eller den norra.3

Noter

1. Även namnen Mansikamäki, Mansikamagg och Smultronberget ska vara belagda (informationskylt, Roland Axelsson). Smultronberget torde vara en direktöversättning av Mansikamäki medan "jordbär" torde avse samma bär på nåsmål.
2. Även benämnd Fnuttas (muntl.)
3. Se Stolpbod från Jordbärsfallet nu Kroktorp.Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 4 checked members of the collection 18A151.fil 
and the reference DalarPC (P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)) dated to 2005 
Minimum overlap used when finding best match: 45
         Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------------   
         Off Over P2Yrs------ BaPi------- C84F------- BesIE------ MeanSF----- GLK-- Skel- P2YrsL----**   
     Years  set lap CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest CorrC TTest  GLK  Chi2 CorrC TTest   
all...   237   0 114  0,59  7,8  0,53  6,5  0,57  7,3  0,57  7,3  0,56  7,1  0,78  13,2  0,61  8,1   
18A1510a  107  126  89  0,52  5,6  0,50  5,4  0,49  5,2  0,48  4,9  0,50  5,2  0,70  1,6  0,52  5,6   
18A1510b  110  127  95  0,53  6,1  0,50  5,6  0,51  5,5  0,52  5,7  0,52  5,7  0,67  5,0  0,53  6,1   
18A1512a  58  122  57  0,65  6,3  0,58  5,3  0,57  5,1  0,56  4,9  0,59  5,3  0,79  2,6  0,65  6,3   
18A1514   96  130  95  0,45  4,8  0,37  3,8  0,43  4,6  0,40  4,2  0,41  4,3  0,65  6,4  0,45  4,8   
Mean corr. of first column when overlap >= 45 (4 samples): 0,54 Standard deviation interval 0,46 - 0,61

Om 18A1514 istället jämförs med en kombination av DalarPC+övriga i Jordbärsfallssamlingen (inklusive de yttre fragmenten enligt disk.) + Prästgranen från Långmarken blir corr=0.51 och ttest=5.7, vilket gör dateringen nära säker.

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

18A151 1 Jordbärsfallet (södra), Nås sn PCAB 18A151 2 Sweden Picea abies 440m 6015N1414E 1769 1883 18A151 3 T. Axelson 18A151 #### Två stockar i uthus (60.25536 , 14.24866). en stock i bostadshus (60.25580,14.24866). . Mycket dåligt skick 18A151 #### En annan byggnad med sotiga insidor finns, men inga prov kunde tas i den mycket murkna stockarna. 60.25573,14.24894
———— 18A1514, 1780–1875, +ofullst (Se bild 3.6 MB)
———— 18A1510b, 1769–1878, vittrad (ej vk) (Se bild 3.6 MB)
———— 18A1510a, 1773–1879, +ofullst (Se bild 3.6 MB)
———— 18A1512a, 1826–1883, +ofullst (Se bild 3.6 MB)