Lada från Venjan, nu Säl, Gagnefs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2016 och sommaren 2021

Ladan från Venjan i Säl

I maj 2021 fick jag anledning att åter titta på några prover jag den 31 oktober 2016 tog i en lada från Venjan, som flyttats till Säls fäbodar i Gagnefs socken, 60.50101, 15.05012 och 14 juli hade jag tillfälle att återbesöka ladan och ta ytterligare sex prov utöver de ursprungliga fem. Ladan är ganska stor, 5,2 × 5,0 meter (inre mått) och grovt timrat. Ett loft, dock inte ursprungligt, har funnits, och man kan på flera ställen, särskilt på D-gaveln (alltså den högra) se hur rök trängt ut mellan stockarna och där kolat veden. Det ursprungliga timret är mycket tätvuxet och verkar till stor del, om inte helt, gjorda av torrtallar. Av detta timmer är åtta stockar provtagna och daterade, nämligen D3, D4, D7, D8, Ab6 och C5. Den yngsta ringen i dessa prov är från 1585 och återfinns i D8. En ring från 1584 finns i C5. De övriga har något äldre dateringar eller så tät ytved att ringarna inte kan särskiljas. D3 och D4, har trolig vankant 1578. Provet ur D7 kan bara dateras efter (troligen ganska mycket efter) 1548, också sannolikt en torrtall, med extremt tätvuxen yta som inte ger säkra mätvärden. Byggnaden kan tidigast ha timrats ca 1586, men mer troligt några år senare om man genomgående använt torrtallar. Flera stockar har mer än 300 årsringar och bör ha grott i början av 1200-talet (äldsta mätta och daterade ring från 1226, och ett par till synliga utanför märgen i provet ur D8).

Röstet är av bilade stockar, men det enda prov som togs i det (D13/röstmodern) har flera anomalier/osäkra ringar. Det ger en tänkbar, men tyvärr inte säker datering till 1581 (ofullst/vittrad), mot regionala kurvor, men med mycket svaga värden mot övriga stockar i byggnaden. Röstet kan därmed höra till den ursprungliga byggnaden, men den svaga dateringen lämnar öppet för ett betydande mått av osäkerhet härvidlag. Ursprungligen fanns ås på varje röstesvarv, men nu endast 3, som inte torde vara de ursprungliga.

Från ett borttaget loftgolv finns de båda yttersta åsarna, nära gavlarna, kvarlämnade. Dessa kan dateras med yttersta ring från 1708 respektive 1709. Väggbandet A12 har en yttersta ofullständig ring från 1820, och fälldes under försommaren (troligen juni) 1820, då ladan antagligen fick nytt tak. Ett prov ur A11 togs. Det innehåller bara 81 ringar och kunde inte dateras. Det hör troligen inte till det ursprungliga. Ladan har mest vanliga ladknutar, överhak utan särskilt bearbetade skallar. Dörren sitter asymmetriskt på långsidan.

Förhoppningsvis kan ytterligare dokumentation från ägarna framkomma. När den flyttades från Venjan skall den ha varit i mycket dåligt skick och skulle rivas. Den grova timringen, spåren av att man eldat i den och användningen av kraftiga torrtallar, tillsammans med de för en lada väl tilltagna måtten, kan kanske tolkas som att det kan vara en pionjärbyggnad på en tidigare obrukad plats, som kan ha använts till både fähus, bostad och för förvaring, tills man hunnit timra fler och ändamålsenliga byggnader.1 Kanske skulle en mer detaljerad proviniens kunna avgöra om byggnaden ursprungligen kan ha hört hemma i en (nyetablerad?) fäbod.

C-gaveln av torrtallar som dog senast i mitten av 1580-talet
Del av samma vägg innifrån

Noter

1. Som tänkbar pionjärbyggnad av grova torrtallar kan man kanske jämföra med fjöset i Telningsberg, Grangärde finnmark (ca 1719). Björnfjöset i Olvarberget (Nås socken), är också grovt timrad av torrtallar, men i fäbodkontext (ca 1697).

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/Korrelationer och mätvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in GSalC.fil and
se007 (Dalarna region from proj. Extraterrastrial, Lund univ) dated to 1888 with corr >= 0,22 and with overlap >= 104 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,52 14,63  572  79  based on 10 members
GSalC10  0,60  7,63  104  13  1712-1819 A12 (VB), + ofullst (vk/försommar?)
GSalC1  0,45  8,24  269  42  1309-1578 D4, vk?
GSalC08  0,45  5,18  108   4  1601-1709 loftås B
GSalC2  0,45  7,56  230  10  1228-1458 D7, +>90 omätta vavc16 i kv, blånad -torrtall?
GSalC0  0,43  5,13  120   5  1458-1578 D3, vk?
GSalC05  0,34  4,94  187   2  1392-1580 D13 (RM)
GSalC3  0,34  6,76  358  17  1226-1585 D8, vk
GSalC06  0,30  5,14  274   9  1310-1584 C5, +skadad?
GSalC07  0,23  4,22  331  11  1245-1578 A6b, osäker splint - mkt tät
GSalC4  0,22  2,35  108  19  1600-1708 loftås, skavd?

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 2 1 0.2 0.1 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 2 1 0.2 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 2 1 1770 1780 1790 1800 1810 1820

GSalC 1 Lada fr Venjan nu Säl Gagnef sn PISY GSalC 2 Sweden Pinus sylvestris 300m 6057N1354E 1226 1819 GSalC 3 T Axelson
———— GSalC2, 1228–1458, D7, +>90 omätta vavc16 i kv, blånad -torrtall? (Se bild 5.6 MB)
———— GSalC07, 1245–1578, A6b, osäker splint - mkt tät (Se bild 6.8 MB)
———— GSalC1, 1309–1578, D4, vk? (Se bild 5.6 MB)
———— GSalC0, 1458–1578, D3, vk? (Se bild 5.6 MB)
———— GSalC05, 1392–1580, D13 (RM) (Se bild 6.8 MB)
———— GSalC06, 1310–1584, C5, +skadad? (Se bild 6.8 MB)
———— GSalC3, 1226–1585, D8, vk (Se bild 5.6 MB)
———— GSalC4, 1600–1708, loftås, skavd? (Se bild 5.6 MB)
———— GSalC08, 1601–1709, loftås B (Se bild 6.8 MB)
———— GSalC10, 1712–1819, A12 (VB), + ofullst (vk/försommar?) (Se bild 6.8 MB)