Telningsberg: Ria | Härbre (1726) | Fjös | Härbre (1790) | Källarbod | fd Rökstuga (1787) | Stuga (1826) | lada (1759) | kvarn | ängslada (1820)

Inbyggt fjös i Telningsberg, Grangärde sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2020

Inte så mycket syns av den undersökta delen av ladugården bakom jordvall och torvströgång.
Karaktäristiskt grova knutskallar där vägg C korsat vägg D inne i torvströgången.
Vid besöken i Telningsberg den 8 och 22 maj 2020 tog jag flera prover ur det i ladugården inbyggda gamla fjöset 60.18097, 14.66526. Det gamla fjöset, med två dörrar på långsidan, utgör botten av den västra änden av ladugården, och har mycket grova knutar, som påminner om de på rian och det över härbret (båda 1720-tal). Gåtspåren är kilformade (som rian). Över denna gamla och mycket låga del finns ett loft, som eventuellt kan vara en annan äldre byggnad som ställts på den förra. Röstet, som nu reser sig över de gamla byggnadernas långsida är huvudsakligen av återanvänt timmer troligen från flera byggnader och ihopsatt under 1900-talet. De gamla röstmödrarna framträder tydligt två varv under nuvarande väggband. Utanför timmervägg D i den understa delen finns en gång innanför en brädvägg, i vilken man hällt ner malen torv från loftet för att kunna strö med hos djuren. För att kunna komma in i denna gång har knutskallarna på A-stockarna mot D-väggen sågats av. På timmerväggen i denna gång finns inskuret årtalet 1901 som sedan ristningen gjordes verkar ha suttit skyddad.

Prov togs ur flera stockar, främst i väggtimret i den nedersta byggnadsdelen. Eftersom alla provtagna stockar torde vara torrtallar, kan inga exakta årtal uppnås, men timret verkar kunna delas in i tre grupper: Den äldsta gruppen omfattar stockarna C2 (efter 1704), C3 (efter 1670), A-d4 (efter 1715), D5 (ca ett par decennier efter 1692 - förutsatt att den något svajiga dateringen stämmer), och C6 (efter 1670). Denna grupp bör vara den ursprungliga byggnadens timmer och får då förmodas vara från något eller ett antal år efter 1715, 1720-talet kan nog inte uteslutas. Den andra gruppen består av A-d1(efter 1803) och C1 (efter 1797). Syllvarvet verkar alltså ha bytts någon gång under förra delen av 1800-talet. Grupp tre består av innertaksås nummer två räknat från D-väggen (efter 1896). Förmodligen är brädorna i de båda golven från samma tid (kanske 1901 enligt det inskurna årtalet?). Prov togs även ur C5 och A-d5, båda torrtall av samma slag som de andra, men inte möjliga att datera p.g.a för många osäkra ringar. Ett prov togs också ur stocken två varv under röstmodern eller fjärde av porten delade stocken, uppifrån räknat, i västra gaveln, alltså på loftet. Även denna en torrtall, som dateras till efter 1695.

Resultatet av undersökningen ger vid handen att byggnaden kan vara gårdens äldsta, och mycket väl kan vara den första byggnaden på platsen, och uppförd i samband med bosättningen ca 1719. Materialvalet, grova, mer än 200-åriga torrtallar, har bidragit till bevarandet. Formen på den ursprungliga byggnaden är kanske svår att rekonstruera, utöver att den bör ha haft två rum med varsin dörr på långsidan. Byggnadens ursprungliga höjd och dess takkonstruktion eller eventuella loft vågar jag inte gissa. Även timret i det som förmodas vara en annan byggnad som ställts uppe på den undersökta är i åtminstone ett fall ungefär jämngammalt med det i den undre byggnaden och borde kanske ägnas mer uppmärksamhet i en senare undersökning?

Detalj av stock D3 och D4 inifrån. Man kan notera den insidiga bilningen som gjorts i "fiskbensmönster" d.v.s i huvudsak längs fiberriktningen och från stockens båda sidor. Detta är en äldre huggteknik.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 2 1 0.2 0.1 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

20508B 1 Fjös, Telningberg, Grangärde sn PISY 20508B 2 Sweden Pinus sylvestris 1407 1896 20508B 3 T. Axelson
———— 20508B2, 1426–1670, C6 (tolvtandad barkborre) (Se bild 5 MB)
———— 20508B0, 1491–1670, C3, ej vk. tynande (Se bild 5 MB)
———— 20508BA, 1407–1692, D5 (torrtall m lyror) (Se bild 6.1 MB)
———— 20508B5, 1453–1694, C2, +>10 (Se bild 6.1 MB)
———— 20508B4, 1462–1695, C röstm-2, torrtall. (Se bild 5 MB)
———— 20508B7, 1493–1715, Ad4, Tomicus minor. blå splint (Se bild 6.1 MB)
———— 20508B6, 1648–1797, C1. Tolvtandad barkb. Ytan ej vittrad. bark bör ha suttit tills fällning. (Se bild 6.1 MB)
———— 20508B9, 1465–1803, Ad1 (verkar nyare) (Se bild 6.1 MB)
———— 20508B3, 1743–1896, Ås i innertak. 2 från D. eventuellt fattas ett yttersta fragment med murken ved (Se bild 5 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20508B.fil and mean of SödraDal+SfsnPIS
dated to 2011 with corr >= 0,26 and with overlap >= 148 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,56 15,03  484  57  based on 9 members
20508B5  0,51  9,10  238  29  1694 C2, +>10
20508B3  0,47  6,41  148  11  1896 Ås i innertak. 2 från D. eventuellt fattas ett yttersta fragment med m
20508B6  0,46  6,32  149  15  1797 C1 (Tolvtandad barkborre) Ytan ej vittrad. bark bör ha suttit tills fällning.
20508B2  0,42  7,15  238  23  1670 C6 (Tolvtandad barkborre)
20508B9  0,40  8,12  338  22  1803 Ad1 (verkar nyare)
20508B7  0,40  6,50  222  10  1715 Ad4, Tomicus minor. blå splint
20508B0  0,38  5,46  178  14  1670 C3, ej vk. tynande
20508B4  0,37  6,00  233  16  1695 C röstm-2, torrtall.
20508BA  0,26  4,48  281  13  1692 D5 (torrtall m lyror)
Provet ur D5 (en vriden silvergrå torrtall med lyror) är svårdaterat. Yngre delen innehåller många svåra passager. Dateringen bygger på den äldre delen, fram till 1610 (enl dat), som dock inte heller ger några fantastiska värden. Dateringen är alltså något osäker:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 20508BA_C (truncated, older part)
datable to 1610 with corr >= 0,28 and with overlap >= 186 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
The Overhang shows the implied extension of the year range from that match. 
         T-  Over Off- Over Skel
      Corr  Test  lap set hang Chi2
all...   0,35  5,33  203 -401 +-877  21  based on 6 members
Grangard  0,32  4,77  203 -394 +-404  15  Grangärde, Dalarna                   PISY/0000  2 
BumyrRel  0,31  4,50  186 -97  +97  21  Bumyran, Björbo + relaterade ur Södra dalarna      PISY
SödraDal  0,31  4,66  203 -395 +-441  17  Södra Dalarna                      PISY/SDalar 2 
GagnefSo  0,29  4,29  203 -221 +-267  21  Gagnef-Djura                      PISY/Gms000 2 
Bingsjo_  0,28  4,08  203 -249 +-257   1  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga        PISY/BingKg 2 
se007   0,28  4,06  203 -278 +-755   5  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")  PISY