Telningsberg: Ria | Härbre (1726) | Fjös | Härbre (1790) | Källarbod | fd Rökstuga (1787) | Stuga (1826) | lada (1759) | kvarn | ängslada (1820)

Ria i Telningsberg, Grangärde sn

Dendrokronologisk undersökning

sammanställd av Torbjörn Axelson, hösten 2019
Rian vid restaurering den 15 november 2018. foto: © Bo Hansson
Ur rian i Telningsberg, 60.18161, 14.66248, på Grangärde finnmark har jag fått tillgång till prover ur sammanlagt nio stockar. De har tagits av Bo Hansson (6 prover)1 och Stefan Östberg (3 prover). Alla prov är tagna med tillväxtborr 5 mm. Proverna delar sig tydligt i två grupper med sex prover i en grupp mycket tätvuxna tallar, flera (alla?) torrtallar från stockarna B4, D4, A62, C7, C9 och D11. Ytveden går i många fall inte att mäta med någon säkerhet då ytveden är tynande och verkar vara mycket skör, kanske p.g.a värmen då rian användes. Den yngsta ringen som helt säkert kan konstateras är en påbörjad 1723 års ring i ur prov i D4, men om den verkligen fälldes sommaren 1723 eller om den självdog då och höggs några år senare kan jag inte avgöra. Provet i C9, som kan mätas t.o.m 1719 har ett yttersta fragment som varit löst med omkring 6 ringar, vilket skulle betyda att yttersta ring är ca 1725. Jag vågar dock inte helt uteslutas att frgmentet är felmonterat. Den ursprungliga timringen kan alltså ha skett tidigast ca 1723, men sannolikt några år senare. Jag vågar därför inte vara mer precis än att ange ursprungligt timringsdatum som "sannolikt mitten eller slutet av 1720-tal". Den andra gruppen består av tre prov (stockarna C4, A7, A83) och här finns i två fall yttersta bevarade ring från 1868, och man bör därför kunna sluta sig till att rian timrades om ca 1869. C4 och A7 är troligen av samma träd, som från och med ca 1818 uppvisar det trädet en mycket fluktuerande tillväxt, som kan misstänkas ha antropogena orsaker.
Bo hansson har tidigare skrivit om gården och rian och dess datering och restaurering i Finnmarken förr och nu (2019)

Noter

1. Dessa prover har jag tillgång till i form av högupplösta digitala bilder.
2. A6 delas av dörren, men jag saknar uppgift om det är den högra eller vänstra som är provtagen.
3. A8 är att döma av bilden delad, men jag saknar uppgift om vilken del som är provtagen.
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in telningberg_ria and mean of the references SodraDal and Sfsn-PIS
dated to 2011 with corr >= 0,33 and with overlap >= 145 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
all...  0,58 15,19  449  78  based on 9 members
RiaTln0  0,52  7,19  145  27  1723-1868 C4 (i underkant på en skjutlucka)
SOb011  0,51  9,01  239  51  1480-1719 C9, +~6 i löst yttersta fragment
SOb013  0,49  9,43  284  28  1438-1722 D4, +vårved
RiaTln2  0,48  6,84  160  26  1683-1847 A8, +>15 tynande
RiaTln5  0,46  8,00  247  32  1438-1685 D11, +>14
RiaTln3  0,40  7,47  287  32  1432-1720 B4, +>0
SOb012  0,38  5,46  174   8  1694-1868 A7
RiaTln4  0,37  6,65  276  14  1419-1695 C7, +>19, tynande.
RiaTln1  0,33  5,62  254  17  1444-1698 A6, ej vk


Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 2 1 0.2 0.1 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730

xxx 1 Ria, Telningsberg, Grangärde sn PISY xxx 2 Sweden Pinus sylvestris 1419 1722 xxx 3 T. Axelson, Bo Hansson xxx #### Proven RiaTln... av Bo Hansson och SOb... av Stefan Östberg
———— RiaTln5, 1438–1685, D11, +>14
———— RiaTln4, 1419–1695, C7, +>19, tynande.
———— RiaTln1, 1444–1698, A6, ej vk
———— SOb011, 1480–1719, C9, +~6 i löst yttersta fragment (Se bild 4.6 MB)
———— RiaTln3, 1432–1720, B4, +>0
———— SOb013, 1438–1722, D4, +vårved (Se bild 4.6 MB)
2 1 0.2 0.1 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860

xxx 1 Ria, Telningsberg, Grangärde sn PISY xxx 2 Sweden Pinus sylvestris 1683 1868 xxx 3 T. Axelson, Bo Hansson xxx #### Proven RiaTln... av Bo Hansson och SOb... av Stefan Östberg
———— RiaTln2, 1683–1847, A8, +>15 tynande
———— SOb012, 1694–1868, A7 (Se bild 4.6 MB)
———— RiaTln0, 1723–1868, C4 (i underkant på en skjutlucka)