Fd parhärbre i Skålö, Järna sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2019

Parhärbret i Skålö från ca 1555 har dessvärre sett sina bästa dagar.

Den 5 och 8 november 2019 var jag i Skålö och tittade på det det gamla men dessvärre svårt förfallna f.d parhärbret, 60.57172, 14.31498 Det är av skavt rundtimmer med rännknutar och fina sexkantiga skallar, som på framsidan delvis är välbevarade, men i övrigt mestadels ganska illa medfarna. Bodens inre mäter 5.3 m × 3.3 m och har haft en infälld timmervägg mellan gåten och bakväggen och ett innertak över den högra kammaren, som legat i en skåra som syns på överkanterna av de tredje stockarna under tak på långsidorna (väggar A och C). Gavelröstena är symmetriska. Röste D är helt av skavda stockar, medan röste B delvis består av bilade. Boden har tre åsar, där nockåsen är av skavt timmer, medan de två andra bara är barkade. Knutskallarna vid dörren är välbevarade och vackert utförda. De är korta, utom de översta, som verkar avsågade, och nog har skjutit ut så att ett över dörrarna utskjutande tak kan ha vilat på dem, men boden har alltså inte haft några utskjutande väggar runt dörrpartiet, vilket nog är ett ålderstecken.

Detaljer från den svårfotograferade A-väggen. Låsen kan vara senare då det finns låshasp och spår efter sådan. Rödfärgen på dörrposterna kan tänkas vara en skyddsåtgärd inspirerad av den judiska påskberättelsen (2 Mos 12).

När jag kom in i boden upptäckte jag att den redan var borrad,1 men tog ändå med tillväxtborret nya prov ur sammanlagt nio stockar, sex väggstockar och de tre åsarna. Fem prov togs i den del av A-väggen som är närmast D, och ett prov i B-väggen. Eftersom timret är skavt är det ofta vanskligt att avgöra om man får med vankant eller inte, men åtminstone i takåsen tror jag vankanten var helt bevarad där provet togs, och det provet har yttersta ring från 1553. I provet ur A4 (räknat över golvet) är de yttersta ringarna mycket breda, och där är också yttersta från 1553, medan det i provet ur A5 finns något lite av 1554 års vårved. De övriga har yttersta bevarade ring något eller några år före 1553. Thomas Bartholin rapporterar emelertid i fyra fall yttersta fullständiga ring från 1554 baserat på prover tagna av Klas-Håkan Landström i april 1988.2 En stor del av timret fälldes antagligen vintern 1554/55, men något kan eventuellt ha tagits vintern innan. Boden bör ha timrats ca 1555. De båda mellanåsarna har yttersta ring från 1727 och lades antagligen dit i samband med en omtimring ca 1728. Från början fanns bara en ås, vilket även är fallet med åtminstone de någorlunda samtida parhärbrena och loftbodarna i Floda sn.3 Om denna regel gäller de få samtida i Järna också, borde undersökas.

1. Högra dörren och spåret i gåten efter den infällda mellanväggen. 2. Det nersjunkna A-B-hörnet med helt förmultnade golvplankor. 3. D-väggen med uppsågad port och de tre åsarna där sidoåsarna är 1700-talstillägg.

Boden har ett sönderfallande betongtegeltak och under det ett välgjort pärttak med radiellt handkluven pärt som även verkar tjärats, och som gör att de övre delarna av konstruktionen i huvudsak verkar välbevarade. Med bodens nedre delar är det dessvärre mycket illa. Någon gång på 1900-talet gjordes boden om till donlir eller garage, varvid en stor port sågades upp i D-gaveln och stocken under golvet lades troligen direkt på marken. Golvklovorna, som legat tvärs över boden är nästan helt förvandlade till mull, och stocken ovan golv är delvis intakt, delvis redan nersjunken. Hjärtstocken över den tidigare mellanväggen är ursågad på undersidan och rötskadad antagligen p.g.a ett tidigare takläkage. Om någon skulle träffa överenskommelse med ägaren och vilja ta sig an boden och åtminstone ge den ett nytt nedersta stockvarv, ställa den på stenar och ge den ett nytt tak, och på så sätt rädda vad som räddas kan av denna Järna sockens femte äldsta kända byggnad (näst äldsta utanför hembygdsgården) medan det ännu kanske är möjligt, vore det en välgärning!

Uppdatering: Boden blev sedermera upplyft och reparerad under 2020, och är nu en prydnad!

Noter

1. Byggnaden är medtagen i listan över dendrokronologiskt daterade timmerhus i Dalarna före 1600 i Dalarna 2005: en resa i tid och rum Dalarnas Hembygdsbok årg. 75, s. 114. "1554, parhärbre, Berglundsgården, Skålö, Järna"
2. Rapport hos Dalarnas museum. Datering gjord 1988-09-03 och yttersta fullständig ring 1554 i 4 av 5 prover, nämligen #82376, höger gavel, stock 10 (186 ringar) D9 #82378, främre långvägg, stock 10 (202 ringar) A9 #82383, framvägg, höger om dörr, stock 9 (206 ringar) A8d #82385, vänster gavel, stock 5 (185 ringar) B4. (min beteckning, d.v.s räknat över golvnivån, inom )
3. Ippis loftbod (1542), FinnOlars loftbod (1560) och Junis parhärbre (1643) har eller hade ursprungligen bara nockåsDenna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550

19B05 1 f.d parhärbre, Skålö, Järna sn, Dalarna PISY 19B05 2 Sweden Pinus sylvestris 1348 1553 19B05 3 T. Axelson
———— 19B051, 1355–1509, A3d +>27 (Se bild 5.9 MB)
———— 19B055, 1370–1551, B4, yttersta fullst, blånad. Tidigare borrad märkt '10?' (Se bild 5.9 MB)
———— 19B054, 1358–1552, A9 d (tidigare borrad kritmärkt '1'), yttersta ofullständig (Se bild 5.9 MB)
———— 19B050, 1371–1552, A2d (Se bild 5.9 MB)
———— 19B053, 1348–1553, A5 d, +ofullst (sommar?) (Se bild 5.9 MB)
———— 19B056, 1385–1553, nockås, vk (Se bild 1.5 MB)
———— 19B052, 1392–1553, A4 d. vk trol (breda yttersta ringar) (Se bild 5.9 MB)
2 1 0.2 0.1 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720

19B05 1 f.d parhärbre, Skålö, Järna sn, Dalarna PISY 19B05 2 Sweden Pinus sylvestris 1641 1727 19B05 3 T. Axelson
———— 19B057, 1641–1727, mellanås A (barkad) (Se bild 1.5 MB)
———— 19B058, 1668–1727, Mellanås D, barkad (Se bild 1.5 MB)

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19B05.fil and
reference se007 (Lund univ. 'extraterestrial') dated to 1888 with corr >= 0,36 and with overlap >= 59 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
     Corr  Test  lap Chi2
19B050  0,49  7,59  181   6  1371-1552 A2d
19B051  0,46  6,26  149  15  1355-1509 A3d +>27
19B052  0,42  5,87  161  15  1392-1553 A4 d. vk trol (breda yttersta ringar)
19B053  0,36  5,52  202   7  1348-1553 A5 d, +ofullst (sommar?)
19B054  0,43  6,54  192  14  1358-1552 A9 d (tidigare borrad kritmärkt '1'), yttersta ofullständig
19B055  0,53  8,46  181  30  1370-1551 B4, yttersta fullst, blånad. Tidigare borrad märkt '10?'
19B056  0,56  8,61  168  36  1385-1553 nockås, vk?
19B057  0,56  6,09  84   2  1641-1727 mellanås A (barkad)
19B058  0,63  6,10  59   3  1668-1727 Mellanås D, barkad