Fäbodstuga | Vedbod, fd stuga? | Stall | Byggnad (Tröskloge?)

Vedbod, fd stuga?, Moråsen, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, december 2022

De provtagna stockarna markerade. Bristande koncentration i den bitande kyklan gjorde att jag förbisåg det uppenbara och bara borrade i ersättningsvirket.
Den lilla boden, som kanske varit stuga.

Den 7 december 2022 besökte jag Moråsen i södra delen av Nås socken och tog bl.a fem prov ur en liten vedbod, som kanske kan ha varit en stuga, 60.27368, 14.45338. Proven togs i obilade stockar i D-gaveln (norrsidan). Tre frodvuxna D4, D6 och D7, har endast 35-48 ringar vardera, men passar synnerligen väl mot varandra och mot referenser och kan dateras med yttersta fullständiga ring 1858. Provet ur D8 är betydligt mer tätvuxet med 123 mätta ringar. Det är tynande och bär spår av en större barkborre, sannolikt tolvtandad barkborre, Ips sexdentatus, och har yttersta mätbara ring från 1854. Det bör alltså ha dött omkring 1855 och angreps då av barkborre, för att sedermera användas som byggnadsrirke, förmodligen ca 1859. Ett femte prov ur D12 eller röstmodern har endast 37 mätbara ringar och kan inte dateras. Ytterst på detta prov finns en påbörjad ring och trädet torde ha fällts under sommaren (juni) okänt år (22CB4). En barkborre, kanske skarptanmdad, Ips accuminatus), har angripit D7. Angreppet måste ha skett på det då fällda, men ännu inte barkade timret under försommaren 1859. Timret kan därför inte kan ha barkats och använts förrän ganska långt in på sommaren det året, vilket ger oss en datering av timringstillfället till hög eller sensommar 1859.

Vad jag inte insåg vid provtillfället, men som framgår av fotona är att alla daterade prover (obilade) är erstättningsvirke, medan den odaterade röstmodern antagligen hör till det ursprungliga timret. De bilade liksom röstmodern är till skillnad från de runda, daterade, sotiga i DA-hörnet. För att datera den ursprungliga timringen skulle därför krävas fler prov. Tyvärr är detta timmer i huvudsak klent och frodvuxet och det är därför osäkert om en sådan undersökning skulle lyckas. Den nu genomförda undersökningen visar endast att byggnaden torde ha omtimrades inte alltför tidigt på sommaren 1859, kanske efter att ha brunnit, med timmer som fällts under föregående vinter eller vår (efter märgborranrnas svärmning?). Byggnaden mäter 3.5 m × 2.7 m (cc).Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

C8, sannolikt något vittrade spår efter tolvtandad barkborre, Ips sexdentatus, numera utdöd i området och kanske hela Sverige
C7, möjligen skarptanmdad barkborre, Ips accuminatus, numer också försvunnen från området

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between available references in 22CB-pisy.fil and
FlodaSn0_of_C:\Users\taxel\Documents\DendroNya\Kronologier\PISY-Skandinavien221122.rwl
dated to 2005 with corr >= 0,62 and with overlap >= 34 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
         T- Over Skel
    Corr  Test  lap Chi2
all... 0,67  9,94  126  28  based on 4 members
22CB1  0,74  7,28  47  12  1811-1858 D6
22CB2  0,72  6,55  41   9  1817-1858 D7
22CB0  0,66  5,03  34   6  1824-1858 D4
22CB3  0,62  8,65  122  14  1732-1854 D8, tynande, vittrad? (barkborre)

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850

22CA 1 Vedbod fd sters?, Moråsen, Nås sn W PISY 22CA 2 Sweden Pinus sylvestris 350m 1732 1858 22CA 3 T. Axelson
———— 22CB3, 1732–1854, D8, tynande, vittrad? (större polygam barkborre) (Se bild 5.1 MB)
———— 22CB1, 1811–1858, D6 (Se bild 5.1 MB)
———— 22CB2, 1817–1858, D7 (liten polygam barkborre) (Se bild 5.1 MB)
———— 22CB0, 1824–1858, D4 (Se bild 5.1 MB)