Järna hembygdsgård: Stockbåt(ar) | Eldhus (störse) | Grå Annas vedbod fr Ilbäcken | Salpeterlado fr Västgårds | Fjös fr Flatbergets fäb

Stockbåt, Dala-Järna hembygdsgård, Dalarna
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, november 2012

Den nu daterade stockbåten innan flyttning till hembygdsgården.
© Foto: Maria Lannerbro Norell, Dalarnas museum
Den 12 november 2012 besökte jag hembygdsgården i Dala-Järna, för att med tillväxtborr ta ut prover ur två stockbåtar, som förvaras där. Den första, som för ca 40 år sedan hittats i en bäck vid Lissjön, , var nyligen överflyttad till hembygdsgården. Båten är i mycket dåligt skick, och hade sönderfallit i flera delar. Fören saknades helt. Två prov togs i aktern, där virket var bäst bevarat, ett från vardera "hörn". Proven är ca 65 mm respektive 95 mm. Ytveden var extremt skör, och föll delvis sönder i hanteringen. Det ena provet har uppmätta ringar för åren 1486-1610 (minst en ring saknas dock) respektive 1480-1590 med ett löst fragment ytved med 20-25 ringar. Ringtätheten motsvarar ca 3-4 ringar per millimeter. Någon splintvedsgräns kan inte fastställas. Båten är visserligen vittrad i träytan, men tycks inte ha dragits på grusbotten i någon större omfattning. Det är därför troligt att endast obetydligt av träytan nötts bort. Att ytveden är ungefär jämngammal på på båda proven pekar också mot att ytvedsförlusten är liten, antagligen mindre än fem millimeter, vilket motsvarar ca 15-20 år. Fällningstiden ligger därför efter 1611, och sannolikt inte senare än ca 1630. Användande av torrtall i en stockbåt torde vara uteslutet då de sprickor som bildas i splintveden när ett träd torkar, bör göra det otjänligt som material till en stockbåt. Vi bör alltså kunna tidsfästa båtens tillkomst till Gustav II Adolfs regeringstid!

Den andra stockekan, som enligt anslag är funnen i sjön Skramsen, 242 m ö h, , är mycket välbevarad. Vissa sprickor är lagade med järnklammer/spik, och på ytan finns ljud efter minst två bränder. Första försöket att borra misslyckades, och borrkärnan fastnade i borret så hårt att jag inte kunde få ut den på plats. Ett andra försök gjordes med att annat borr, men kärnan föll isär i fyra bitar, på ett sätt som försvårade uppmätning/datering avsevärt. Provet uppvisar flera tillväxtkollapser, med ett okänt antal saknade ringar i varje, och sannolikt även resulterande i ett otypiskt tillväxtmönster. Någon datering kunde inte göras, och även om kompletterande prov skulle tas, torde det vara mycket osäkert om något resultat skulle kunna uppnås. Denna båt förblir därför antagligen odaterad.

Aktern underifrån, med markeringar för var proven tagits.
 
Den odaterade stockbåten, med tydliga brandljud. Den daterade i förgrunden.

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2Yrs: Proportion of last two years growth (2,0,T)
Correlations between samples in DJHbg00.fil and reference
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,45 and with overlap >= 110 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
          T- Over
      Corr  Test  lap
all...   0,53  7,15  130  based on 2 members
DJHbg00a  0,52  6,66  124  1486-1610 
DJHbg00b  0,45  5,20  110  1480-1590 +>20

Noter
Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa mätdata som tabell
2 1 0.2 0.1 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610

DJHbg0 1 logboat at Dala-Järna hembygdsgård. PISY DJHbg0 2 Sweden Pinus sylvestris 280 m 6037N1424E 1480 1610 DJHbg0 3 T. Axelson DJHbg0 #### 60.62799,14.40913. Beräknat fällningsår: efter ca 1611
———— DJHbg00b, 1480–1590, +>20 (Se bild 3.3 MB)
———— DJHbg00a, 1486–1610, (Se bild 3.3 MB)